Cerrig Eyarth ger Rhuthun, Sir Ddinbych

Eyarth Rocks

Species to look out for

Mae’r palmentydd calchfaen yn y warchodfa braf hon ar ben bryn ymhlith y rhai gorau yng Nghymru. Mae’n cael ei rheoli’n ofalus gyda golwg ar gynnal y boblogaeth gryfaf yng Ngogledd Cymru o’r Fritheg Berlog sydd dan fygwth.

Cadwch olwg am 

 Löynnod Byw

 • Y Fritheg Berlog
 • Y Brithribin Gwyn
 • Y Gwibiwr Brith
 • Y Gwibiwr Llwyd
 • Y Fritheg Werdd
 • Gweirlöyn y Cloddiau
 • Yr Argws Brown
 • Y Glesyn Cyffredin
 • Y Fritheg Berlog Fach

Planhigion nodedig

 • Meligwellt Gogwydd
 • Lloer-redyn
 • Tafod y Ci
 • Tegeiriannau Llydanwyrdd

Hanes y Warchodfa

Prynodd Gwarchod Glöynnod Byw y safle yn 2002. Diolch i waith rheoli parhaus mae poblogaeth y Fritheg Berlog wedi tyfu’n galonogol ers hynny.

 

Disgrifiad o'r Warchodfa

Mae’r palmentydd calchfaen yn y warchodfa braf hon ar ben bryn ymhlith y rhai gorau yng Nghymru. Mae’n cael ei rheoli’n ofalus gyda golwg ar gynnal poblogaeth gryfaf Gogledd Cymru o’r Fritheg Berlog sydd dan fygwth.

Mae gwarchodfa Creigiau Eyarth (arwynebedd: 8.4 ha) yn rhan o Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) Craig-adwy-wynt. Un o’r safleoedd cyfoethocaf yn y Gogledd yw hwn o ran glöynnod byw, gan fod 32 o’r 34 o rywogaethau y gwyddys am eu presenoldeb yn y rhanbarth wedi cael eu cofnodi ar ben y bryn calchfaen hwn.  

Mae fflora’r palmentydd calchfaen yn aruthrol, ac mae’r safle’n cynnig golygfeydd godidog o’r ardal.

Gwyliwch ffilm ddogfennol newydd am y Fritheg Berlog Fach ynghyd â gwaith Gwarchod Glöynnod Byw yng Ngwarchodfa Creigiau Eyarth Ffilmiwyd hon, yn cynnwys delweddau hudolus o’r glöyn byw hwn, gan Dream Catcher Films ar y safle dros gyfnod o 5 mlynedd.

PB Frit film on You Tube

Gweithgareddau Rheoli  

Rhoddwyd cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau rheoli ar y safle, gan gynnwys pori defaid a chribinio rhedyn.  Y rheolaeth orau o safbwynt y Fritheg Berlog, gyda golwg ar adael i fioledau egino i’r lindys gael eu bwyta, yw torri’r prysgwydd yn rheolaidd ar raddfa fach a chadw’r rhedyn dan reolaeth.


Lleoliad

Côd post:             LL15 2EG

Cyfeirnod Grid:    SJ 122 540

Mapiau Ordnans: Landranger 116 ac Explorer 256

Y dref agosaf:      Rhuthun, Sir Ddinbych

Sut i'w chyrraedd 

Ar y ffordd: Mae mynedfa gwarchodfa Creigiau Eyarth tua 4km (2 1/2 filltir) i’r de o Ruthun. Cymerwch yr A494 (T) tua’r de o Ruthun.

I gyrraedd porth mynedfa’r warchodfa yn y mur gogleddol, wrth Gyfeirnod SS 122 542 ar y Map Ordnans, dilynwch y llwybrau cyhoeddus o Bwll-glas neu o Bont Eyarth. Mae ychydig o fannau parcio ar gael y tu allan i bentrefi  Pwll-glas a Llanfair DC (e.e. ger Pont Eyarth).

Ar feic: Mae Pwll-glas tua 18 milltir ar hyd y ffyrdd o orsaf Wrecsam. Does dim llwybr beicio Sustrans ar hyn o bryd yn agos i’r safle. 

Ar y bws: Mae bws rhif X5 yn rhedeg bob awr o Ruthun i Bont Eyarth a Phwll-glas. Gwiriwch wefan megis Traveline Cymru i gael y manylion diweddaraf.

Ar y trên: Mae bysus yn rhedeg i Ruthun o’r orsaf agosaf, sef Wrecsam.

http://planner.traveline-cymru.info/journeyplanner

Mynediad i'r safle a diogelwch 

Mae’r llwybr mynediad a awgrymwn ni’n golygu cerdded tuag 1 km, ar lwybr sy’n gymharol serth mewn mannau, i fyny o ddyffryn hardd afon Clwyd. Mae’r llawr yn anwastad mewn mannau, a bydd angen sgidiau cryf arnoch chi. Mae arwyneb y palmant calchfaen yn cynnwys llu o agennau ('clints') a greiciau 'grikes' cul sy’n dal traed y cerddwr diofal. Byddwch yn ofalus iawn ar ochr orllewinol y warchodfa lle mae ymyl dibyn heb ei ffensio.

Mae olion y fryngaer gyfagos ar dir preifat nad yw’n rhan o’r warchodfa.

Cyswllt

Russel Hobson

 

Cyfleusterau

Y toiled agosaf: Rhuthun

Y siop agosaf: Mae yna dafarn a swyddfa bost ym Mhwll-glas.