Diogelu’r dyfodol er lles glöynnod byw a gwyfynod Cymru

Brown Hairstreak (female/upperwing)

Diogelu’r Brithribin Brown

Mae’r glöyn byw hwn wedi dirywio’n sylweddol ar hyd a lled gwledydd Prydain, gan golli yn agos i  hanner ei boblogaeth dros y 30 mlynedd diwethaf. Ond mewn gwrthgyferbyniad llwyr â’r darlun a welir yng ngweddill Prydain, mae niferoedd y Brithribin Brown wedi aros yn gymharol sefydlog yng  Nghymru, diolch i’n gwaith ni. Mae’r mesurau cadwraethol sydd wedi cael eu rhoi ar waith yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion wedi ei gwneud hi’n bosibl i’r rhywogaeth hon gadw ei lle hyd yn hyn yn lloches tirweddau De Orllewin Cymru.

Mae cyllid ar gyfer y gwaith hanfodol hwn wedi dod i ben. Os na dderbynnir cymorth pellach, bydd dyfodol y Brithribin Brown yng Nghymru yn y fantol unwaith eto.

Diogelu’r dyfodol i löynnod byw a gwyfynod Gwent

Gellir gweld nifer o’n gwyfynod mwyaf prin ni yng Ngwent, gan gynnwys y Fachadain Brin, y Dolennwr Llwydfelyn a Gwyfyn Gwent. Yn y sir hon hefyd ceir rhai o’r cynefinoedd gorau i löynnod byw yng Nghymru, gan gynnwys Chwarel y Graig Ddu a Chaerwent, sydd yn gadarnleoedd i rychwant eang o rywogaethau      megis y Fritheg Berlog Fach a’r Brithribin Gwyrdd.

Mae angen inni gadw a diogelu cynefinoedd sy’n hyrwyddo ffyniant rhywogaethau prin, cynnal mwy o waith ymchwil a chynyddu lefel y gwaith tirfesur ac arolygu yn yr ardal, i sicrhau y bydd Gwent yn parhau i gynnig hafan i fywyd gwyllt.

Cefnogi gwaith cadwraethol hanfodol

Mae Britheg y Gors a rhywogaethau targededig eraill sydd dan fygythiad yn dibynnu ar barhâd gwaith rheoli cynefinoedd i allu goroesi yng Nghymru. Yn aml mae angen gwneud gwaith clirio i rwystro safleoedd rhag cael eu tagu gan lysdyfiant nas dymunnir a mynd yn anaddas i’r planhigion y mae glöynnod byw yn dibynnu arnynt ar gyfer bwyd a lloches. Mae’n rhaid inni godi arian i dalu am hyfforddiant mewn iechyd a diogelwch ac offer os ydym am gyflawni’r gwaith hanfodol hwn ar draws nifer o safleoedd rhwng Sir Gâr a Sir Fynwy.

Mae ein Cangen yn Ne Cymru wedi sicrhau £2,000 oddi wrth Feicro-Gronfa Fferm Gwynt Pen y Cymoedd i brynu’r offer pweredig sydd eu hangen. Mae arnom angen eich cymorth chi i sicrhau’r cyllid cyfatebol sydd raid er mwyn i’r gwaith hwn gael ei gyflawni.

Anfonwch rodd

Diogelu’r dyfodol er lles glöynnod byw a gwyfynod Cymru.